Kişisel Verilerin Korunması Ve İmha Politikası

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1: Amaç

Bu politikanın amacı Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işbu Politika’nın dayanağı yasal mevzuata uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Madde 2: Kapsam

Bu Politika Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.’de görev yapmakta olan çalışanın, çalışan adaylarının, yöneticilerin, ziyaretçilerin, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilerin çalışanlarının, yöneticilerinin ve diğer üçüncü kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ilişkindir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen kişisel veri sahipleri gruplarına, işbu Politika’nın tamamı uygulanabileceği gibi, sadece bir takım hükümleri de uygulanabilecektir.

Madde 3: Tanımlar

Bu Politika’nın uygulanmasında;

a.Kategorisini,
b.İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,
c.İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
d.Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
e.Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
f.Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
g.Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
h.Kişisel verinin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
i.Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini, kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,
j.Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
k.Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,
l.Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
m.Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re ’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,
n.Politika: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları işbu Politikayı,
o.Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini,
p.Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi,
q.Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

a.Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

EDİNA METAL MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD.ŞT.’DE UYGULANACAK ESASLAR

Madde 5: Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti kişisel verilerin elde edilmesi esnasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. veri sahiplerine, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağını, kişisel veri toplama yöntemini ve hukuki sebebini Kanun’daki haklarıyla birlikte açıklayacaktır. Kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme”de bulunmaktadır. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere başta işbu Politika olmak üzere kamuoyuna açık çeşitli dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi, bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır.

Madde 6: Veri Sahibin Haklarının Gözetilmesi

Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gerekli bilgilendirmenin yapılması için Kanun’a uygun olarak gerekli kanalları, işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.’ye iletmeleri durumunda Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd .Şti. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

a.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f.Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h.Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını kullanırken taleplerini “yazılı” veya Kanun’un belirlediği yöntemler ile Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti’ye iletmelidirler. Kurul henüz başkaca bir yöntem belirlemediği sebebiyle, şu aşamada veri sahiplerinin taleplerini yazılı olarak iletmeleri aranmaktadır. Veri sahipleri, başvurularını tamamlarken yazılı taleplerinin yanı sıra kimliklerini tespit edici gerekli bilgileri Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.’ye ilettikleri taktirde, söz konusu başvuruya ilişkin cevapları hızlı ve etkili bir biçimde alacaklardır. Veri sahipleri yukarıda sayılan haklardan kullanmayı talep ettikleri taktirde, söz konusu talebi yazılı olarak imzalı bir nüshasını ve şirketimizin Gurbet Pınar Mevkii Bekir saydam caddesi no:88 Pancar/Torbalı/ İZMİR adresine kimliğinizi teşvik edecek belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Madde 7: Kişisel Verilerin Saklandığı ve İmha Edileceği Kayıt Ortamı

Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından edinilmiş ve tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam kayıt ortamı olarak kabul edilmektedir. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki tüm kişisel veriler aşağıdaki sistemlerinde azami güvenli bir biçimde bulundurulmakta ve saklanmaktadır. Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şt. tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Madde 8: Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. olarak yürütülmekte olan ticari faaliyetler de dikkate alındığında, Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. için kişisel verilerin korunması en öncelikli konular arasındadır. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda en üst düzeyde ehemmiyet ve özeni göstermektedir. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. personeli öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklamayacağı, ilgili verileri işleme dışında başka amaçlarla kullanamayacağı, bu yükümlülüklerinin Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.’den ayrılmaları durumunda da aynen devam edeceği konularında bilgilendirilmiş, bu konuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmıştır. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı bir biçimde erişilmesinin önlenmesi ve hukuka uygun saklanması konusunda iş ortakları, tedarikçiler ve benzer üçüncü kişiler nezdinde de gerekli farkındalıkları arttırmaktadır. Kişisel verilerin Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. ile çalışmakta olan üçüncü kişiler nezdinde de hukuka uygun işlenmesi, korunması ve saklanması hususu ilgili üçüncü kişilerle de sözleşmesel olarak düzenlenmiş olup, ilgili kişisel verilerin işlenmesi sebebi ile üçüncü kişilerle gerçekleştirilen faaliyet uyumlu bir hale getirilmiştir. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. kendi bünyesinde gerekli tüm denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır. Denetim neticesinde alınan tedbirlerin iyileştirilmesi gerektiği tespit edildiğinde Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından derhal gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm genel, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına rağmen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından öğrenilmesi ve/veya edinilmesi halinde, Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. durumu veri sahibine ve Kurul’a bildirme yükümlülüğünü en kısa sürede yerine getirmektedir. Madde 9: Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması İle Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınacak Genel Tedbirler Kişisel veriler Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ancak Kanunda ve diğer yasal mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verileri işlerken aşağıdaki belirtilen ilkelere uymaktadır:

a.Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
b.Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerin işlenmesinde ilgili mevzuat ile getirilen ilkeler ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şt. kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık kuralına uygun hareket etmektedir. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. , kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almak suretiyle kişisel verileri ilgili amacın gerçekleştirilmesinin gerektirdiği ölçünün dışında kullanmamaktadır.
c.Doğru ve gerektiğinde güncel olma
d.Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve menfaatlerini göz önünde bulundurmakta, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. gerekli tedbirleri de almaktadır.
e.Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
f.Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını kesin ve net bir şekilde belirlemektedir ve kişisel verileri sağlamakta olduğu hizmetle bağlantılı ve söz konusu hizmetin gerektirdiği ölçüde işlemektedir. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini henüz kişisel veriler işlenmeye başlamadan evvel ortaya koymaktadır.
g.İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
h.Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemektedir. Bu kapsamda kişisel verileri işleme amacının gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan ya da ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınmaktadır.
i.İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme
j.Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtildiği ya da işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu çerçevede Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin ne kadar süre saklanması gerektiği ifade edilmiş ise bu süreye uygun davranmakta, ifade edilmemiş ise işlenmesini gerektiren süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Madde 10: Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınacak Teknik ve İdari Tedbirler

Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçları ile uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunu bilmekte ve bu çerçevede azami özen ve ehemmiyet göstermektedir. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. sahip olduğu kişisel verilerin başkaca bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu olacaktır. Nitekim, Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. , Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla tüm gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmak zorunda olduğunun bilincindedir ve buna yönelik gerekli işlemleri yapmaktadır. Madde 11: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. Yer Alan Sorumluların Unvanları, Birimleri, Görev Tanımları Kişisel veri saklama ve imha sürecinde yer alan personelin unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına işbu Politika’nın Ek-1’inde yer alan listeden ulaşabilirsiniz. İlgili kişiler işbu Politika’da düzenlenen kişisel verilerin saklanması ve imha süreçlerinde tüm yükümlülüklerini eksiksiz ifa edecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Madde 12: Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

Kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenebilmesi için açık rıza hukuki dayanaklardan sadece biridir. Açık rica dışında aşağıda belirtilen hallerden birinin ya da aynı anda bir kaçının gerçekleşmesi halinde de kişisel veriler işlenebilir Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işleyebilecektir.

a.Açık rıza: Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı olarak ve özgür iradesiyle açıklanmalıdır. Bu çerçevede Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel veri sahibinin kişisel verisinin işlenebilmesi için açık rızasını alacaktır.
b.Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
c.Fiili imkansızlık nedeniyle ilgilinin açık rızasının alınamaması: Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması hallerinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 
d.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
e.Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi: Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic Ltd. Şti.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin verileri işlenebilecektir.
f.Kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi: Veri sahibinin kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirmiş olması halinde kişisel veriler işlenebilecektir.
g.Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
h.Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd.Şt.’nin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması: Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti..’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic Ltd. Şti. kişisel verileri işleyebilmektedir.

Madde 13: Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. özel nitelikli kişisel verilerin, kişisel veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlememektedir. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen gerekli önlemleri de almaktadır.

Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. yürütmekte olduğu ticari faaliyetlerin niteliği dikkate alındığında Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmaktadır. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. ayrıca Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel verileri aktarmaktadır. Bu doğrultuda Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. Kanun’da öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Madde 15: İşyeri Girişleri ile İşyeri İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ile İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. işyerlerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd.Şt. bu yolla veri işlerken Anayasa başta olmak üzere Kanun ve diğer tüm mevzuata uygun hareket etmektedir.
Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde güvenlik kamerası ile izleme faaliyetini, sunmakta olduğu hizmetin kalitesini arttırmak, güvenilirliğini sağlamak Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti., ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve ziyaretçilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak amacıyla yürütmektedir.
Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. bünyesinde dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıdaki kişiler gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
Misafir olarak Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. işyerlerine gelen kişilerin ad ve soyadları elde edilirken, misafir giriş çıkış takibi yapılması amacıyla ilgili veriler elde edildiği sebebiyle söz konusu veriler sadece bu amaçla işlenmekte veya ilgili kişiler veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. Misafir kayıtları Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. işyeri binasının dışarıdan hizmet aldığı güvenlik görevlileri tarafından tutulmaktadır. Hizmet alınan güvenlik şirketinden misafirlere ilişkin erişilen verilerin gizliliğini koruyacağına dair beyan alınmaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. madde 12 ve madde 13’de yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması hallerinde, kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi konusunda yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde işbu Politika’da madde 9 ve madde 10’da düzenlenen genel ilkeler ile teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun olarak hareket etmektedir.
Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süre ile saklanır.
Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

Madde 17: Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Madde 18: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Madde 19: Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için, kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.
Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic Ltd. Şti. kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Madde 20: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi İşlemleriyle İlgili Uygulanacak Yöntemler

Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde bulunan kişisel verileri aşağıda düzenlenen yöntemleri kullanmak suretiyle silecek, yok edecek ve/veya anonim hale getirecektir.

a.Sistemden Siliniyor
b.Yırtılıyor c.Kağıt İmha Makinası ile imha ediliyor.

Madde 21: Kişisel Verileri Resen Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme Süreleri

Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilecektir. Zorunlu hallerde bu süre en fazla 30 gün daha uzatılabilir.
Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.. telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, Kurul’un bu maddede belirlenen süreleri kısaltabileceğini kabul eder.

Madde 22: Veri Sahibinin Kişisel Verilerinin Silinmesi ve Yok Edilmesi Talebi

Veri sahibi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.’ye iletir.
Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic Ltd. Şti. başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret esas alınabilir.
Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.’nin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Madde 23: Kişisel Verileri Veri Sahibinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreleri
Veri sahibi, işbu Politika’da madde 22’ye istinaden Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd.Şt.’yebaşvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde,

a.Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa, Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. ilgili kişinin talebini en geç 30 gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.
b.Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. bu durumu 3. Kişilere bildirir, 3. Kişi nezdinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
c.Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işbu Politika’nın 22/3. Maddesi uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı veri sahibine en geç 30 gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 24: Yürürlük

Bu Politika, 25.07.2018 tarihli olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Politika Edina Metal Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.’nin internet sitesinde yayımlanmaktadır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine kişilerin erişimine sunulmaktadır.

Madde 25: Diğer Düzenlemeler

Bu Politika bundan önce yürürlükte olan kişisel verileri saklama ve imha konusundaki düzenlemeleri ve eklerini ortadan kaldırır.